artykuł nr 1

Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 UODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim – Pan Józef Nossol. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice lub
e-mail: sekretariat@pinbkrapkowice.pl.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@pinbkrapkowice.pl lub telefonicznie 77 466 14 70.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) realizacji przez Administratora ustawowych i statutowych zadań, gdy jest do niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c, e lub f RODO);

b) wykonania zawartej z nami umowy danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

4. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które świadczą usługi informatyczne, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych zadań.

5. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres przechowania dokumentacji określony w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j. ze zm.).

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych;

- prawo do przenoszenia danych;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 3.