artykuł nr 1

KOMUNIKAT DO ZARZĄDCÓW PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim  do właścicieli i zarządców placów zabaw i obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej

 

Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw, siłowni plenerowych, skateparków i parków linowych. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186). Zgodnie z brzmieniem art. 61 pkt 1 ustawy, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani utrzymywać i użytkować obiekty zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej). Zwracam uwagę, że zgodnie z Prawem budowlanym obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie i inne obiekty sportowo- rekreacyjne. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów oraz obowiązkiem poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowane osobom niepełnosprawnym. Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach. W omawianym zakresie należy stosować się do wymogów norm:

PN-EN 1176-1, część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 1176-2, część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek
PN-EN 1176-3, część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni
PN-EN 1176-4, część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
PN-EN 1176-5, część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli
PN-EN 1176-6, część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
PN-EN 1176-7, część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
PN-EN 1176-10, część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy
PN-EN 1176-11, część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej

 

Józef Nossol

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w powiecie krapkowickim

 

Krapkowice, maj 2020 r.